Wybrane dane finansowe skonsolidowane

za okres 9 m-cy zakończony 30.09.2016 (skonsolidowane)

Przychody ze sprzedaży...................................

1 661 960

EBITDA.........................................................

45 630

EBIT...............................................................

23 795

Zysk (strata) netto............................................

22 259

Aktywa........................................................

1 091 054

Kapitał własny.................................................

810 809

CF z działalności operacyjnej.............................

2 098

Liczba akcji..................................................

22.986.949

Zysk (strata) na akcję.........................................

1,20